Wynik finansowy przedsiębiorstwa

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ponoszeniem kosztów i uzyskiwaniem zysków. A zysk jest dodatnim wynikiem owej działalności, który stanowi różnicę między przychodami a kosztami ich uzyskania. Jeśli firma przynosi zyski, jest dochodowa a koszty są na niskim poziomie. Jeśli firma przynosi straty oznacza to, że wynik finansowy firmy jest ujemny. Wyróżnić można dwa źródła rejestrowania przychodów. Pierwszym jest przychód ze sprzedaży: wyrobów, towarów, usług i materiałów oraz składników majątku trwałego. Drugim źródłem są udziały w innych jednostkach i odsetki od środków pieniężnych w banku oraz udzielonych pożyczek. Koszty uzyskania przychodu powstają na drodze wytwarzania, produkowania sprzedawanych wyrobów i usług. Te koszty tworzy grupa wydatków związanych z prowadzeniem działalności. Zaliczyć do niej można wartości sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu nabyte przez przedsiębiorstwo w celu dalszej obróbki. Dużym procentem kosztów łącznych są koszty osobowe związane z wypłacaniem wynagrodzeń dla pracowników, płaceniem składek, ubezpieczeń itp. Do comiesięcznych wydatków zalicza się czynsz za lokal, opłata rachunków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem firmy, wyposażenie, programy, technologie. Kolejną częścią kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo są koszty finansowe związane z należnościami wobec banków i pozostałych kredytodawców (prowizje, odsetki, opłaty bankowe).

Nazwać spółkę nie jest tak łatwo

Ważną częścią w procesie tworzenia planu i strategii działania spółki jest stworzenie jej nazwy. Jak się okazuje zadanie to nie jest takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Nazwa rzecz jasna musi być oryginalna, nieskopiowana, musi kojarzyć się z rodzajem prowadzonej działalności i przede wszystkim musi zapadać w pamięci. Dlaczego odpowiednie nazwanie firmy jest tak ważne? Ponieważ sąd rejestrowy ma możliwość i prawo zakwestionować daną nazwę szczególnie wtedy, gdy pod dumnie brzmiącym szyldem funkcjonuje wcześniej powstała inna firma lub gdy nazewnictwo jest bardzo podobne. Nazwa firmy jest określana w umowie i statucie spółki. Działanie sądów rejestrowych nie kończy się na badaniu nazwy firmy, sprawdza także np. prawidłowość i kompletność wszystkich dokumentów ustanawiających formę prawną działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany ma możliwość sprawdzenia czy w danej branży, na rynku terytorialnym nie istnieje już firma o nazwie, którą chce wykorzystać do własnych celów. Ważne jest także aby nazwa miała ścisły związek z charakterem prowadzonej działalności. Istnieją bowiem frazy, które wiążą się z prawnym ich wykorzystaniem. Tyczy się to takich nazw jak: bank, kasa, notariusz, adwokat, lekarz, klinika, szpital itp. Nazwy te, same w sobie są opisem charakteru prowadzonej działalności.

Pomoc dla niepełnosprawnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą

Otworzyć własną działalność gospodarczą może ten, kto ma dobre wyczucie w biznesie i przemyślany plan na stworzenie czegoś wyjątkowego i dochodowego. Jeśli posiada się te elementy można na rynku odnieść sukces, dążyć do osobistego rozwoju zawodowego, podnieść status społeczny, spełniać się zawodowo. Za sprawą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych możliwa jest pomoc finansowa osobom niepełnosprawnym, które chcą rozpocząć prowadzenie firmy. Najważniejszym warunkiem, który umożliwi wypłatę jednorazowej pomocy jest statut osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Dzięki środkom finansowym zdobytym za sprawą funduszu można bez problemu zająć się prowadzeniem własnej firmy. Powstanie takiego funduszu świadczy o możliwości rozwoju zawodowego każdego człowieka, bez względu na stan zdrowia. Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć odpowiedni wniosek do starostwa powiatowego. Należy w nim zawszeć takie informacje jak: plan przedsięwzięcia, przewidywane zyski z prowadzenia działalności, analiza rynku danej branży, swoje uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, bilans kosztów oraz wysokość wkładu własnego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku osoba zainteresowana podpisuje ze starostwem umowę określającą cel, na jaki otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone oraz ich wysokość.

Analiza SWOT – czyli mocne i słabe strony firmy

Firmy z klasą i renomą tworzą ludzie z wyobraźnią i pasją. To ludzie, który trzeźwym okiem patrzą na rzeczywistość. Analizują ją, rozkładają na czynniki, z których są w stanie przewidzieć dalszy rozwój. Tacy ludzie w pewności są świadomi tego, w czym ich firma góruje nad innymi i w nad czym muszą popracować. Świetną drogą do uświadomienia sobie takich oczywistości jest stworzenie analizy SWOT. Jest to dogłębna analiza mocnych i słabych stron firmy na każdej płaszczyźnie działalności a także zagrożeń i szans. Dzięki temu pracownicy i zarządzający wiedzą co jeszcze mogą zrobić dla siebie i firmy by pomnażać zyski i minimalizować straty. Taka analiza jest integralną częścią każdego biznes planu. Podstawowym celem analizy SWOT jest przedstawienie perspektywy w skali mikro i makro. Skala mikro tyczy się konkretnego produktu czy usługi, skala makro pozycji firmy na rynku względem konkurencji. Analiza SWOT pomaga określić atuty i bariery, realne zagrożenia, które może firma napotkać oraz szanse, które może w korzystny dla siebie sposób wykorzystać. Ta wiedza pomocna jest w stworzeniu skutecznej strategii działania, obejmującą finanse i marketing. Będąc czujnym obserwatorem i posiadając ekonomiczne wyczucie taką analizę w wersji roboczej można stworzyć samemu. Dla pewności warto skonsultować się z profesjonalistą, który rozwieje wszelkie wątpliwości.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Jeśli chcemy mieć pełną kontrolę i czerpać korzyści z niezależności nie należy wchodzić w spółki, które tych przywilejów pozbawiają albo ograniczają. Dobrym rozwiązaniem dla osób, które same chcą pracować na swój sukces jest założenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Utworzenie i prowadzenie takiej firmy nie wiąże się z wysokimi kosztami. Jeśli zatem firma prosperuje i przynosi zyski, właściciel zarabia na siebie. Wielkim plusem tego rodzaju działalności jest nieskomplikowany sposób zarządzania ponieważ właściciel jest szefem i pracownikiem w jednej osobie. Takie firmy mają przywilej zastosowania uproszczonych form opodatkowania. Decydując się na jednoosobową działalność trzeba liczyć się z tym, iż odpowiadać będzie się za firmę całym swym majątkiem. W grę wchodzi zatem nie tylko kapitał firmy ale majątek osobisty. W razie niepowodzenia można stracić dom, samochód, wszystko co posiada finansową wartość. Jednoosobowa działalność gospodarcza dobrze sprawdza się w prowadzeniu działalności lokalnej. Nie oznacza to dotarcie do niskiej liczby klientów. W przypadku, gdy z różnych przyczyn właściciel będzie chciał zmienić formę prawną nie napotka wielkich trudności. Zmiany takiej będzie mógł dokonać w odpowiednim dla siebie momencie np. wchodząc w spółkę. Wówczas zyski i koszty dzielą się proporcjonalnie między wspólników.

Jak stworzyć biznes plan

Aby założyć firmę trzeba mieć pomysł. Podjęcie decyzji o prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa powinno opierać się na słusznym przeświadczeniu, że posiada się wystarczające umiejętności i predyspozycje. Wówczas sukces jest na wyciągnięcie ręki. Aby pomysł miał ręce i nogi należy stworzyć biznes plan. Często jest to zapis, który w wersji roboczej służy do uporządkowania myśli, jasnego i czytelnego zapisania planów dotyczących prowadzenia firmy na wielu płaszczyznach. W wersji dobrze opracowanej biznes plan stanowi część dokumentów w sytuacji, gdy przyszły przedsiębiorca stara się o kredyt w banku, dotacje lub chce nawiązać współpracę z inwestorami. Dokument ten ma charakter przekonujący. Do najważniejszych elementów biznes planu należy opisanie takich aspektów jak: szczegółowy opis firmy oraz charakter jej działalności, projekt przedsięwzięcia i sposób jego realizacji, analiza rynku i firm konkurencyjnych. Ponadto w biznes planie znajduje się opis strategii marketingowej, plan finansowy, analiza słabych i mocnych stron oraz harmonogram działania. W tworzeniu biznes planu należy wykazać się wiedzą na temat branży, w której planuje się zaistnieć. Zdolności analityczne okażą się przydatne w kwestii kontrolowania rynku, potrzeb konsumentów oraz możliwości wprowadzenia usprawnień, innowacji. Twórca tego dokumentu musi być także realistą, który twardo stąpa po ziemi.

Działalność gospodarcza – od czego zacząć

Szukając informacji o tym, w jaki sposób prawo definiuje działalność gospodarczą należy zasięgnąć jej w aktach prawnych głównie ustawach. Istnieje wiele definicji, które zróżnicowane są w różny sposób (np. ze względu na rodzaj działalności) lecz łączy je wspólny mianownik. Jest nim praca zarobkowa w sposób zorganizowany i ciągły. Aby definicja mogła przełożyć się na realia należy określić jej rodzaj. W tym momencie przyszły przedsiębiorca stoi przed jednym z najważniejszych wyborów, który dotyczy formy prawnej. Wybór uzależniony będzie od takich czynników jak: wysokość kapitału własnego oraz poziom odpowiedzialności. Może zdecydować się na wykonywanie pracy we własnym imieniu lub założyć działalność ze wspólnikiem. Oto istniejące w Polsce formy prawne: indywidualna działalność gospodarcza, spółka: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, akcyjna, cywilna, z o.o. Pierwszym krokiem po wyborze formy prawnej firmy jest stworzenie dokumentu opisującego profil oraz zakres działania firmy, strategię marketingową oraz finansową, projekt oferty biznesowej, analizę rynku i konkurencji, analizę mocnych i słabych stron – czyli biznes plan . Dokument ten nie ma mocy prawnej aczkolwiek jest istotnym elementem decydującym o przyznaniu kredytu, dotacji czy rozpoczęciu współpracy z inwestorem.

Predyspozycje do bycia dobrym przedsiębiorą

Nie każdy może pozwolić sobie na założenie własnej firmy. Wkład finansowy na start nie jest wystarczającym, decydującym i jedynym czynnikiem pozwalającym zaistnieć na rynku. Do bycia przedsiębiorcą trzeba mieć dryg oraz pewne cechy charakteru, które ułatwią to zadanie. Aby odnieść sukces z pewnością nie można się bać ryzyka. Dobry przedsiębiorca ponosi ryzyko, lecz przede wszystkim kieruje się rozwagą. Ma wyostrzony zmysł analityczny, potrafi postawić się w każdej sytuacji i wymyślić strategię działania, w taki sposób by zminimalizować ewentualne straty. Obserwuje bacznie to, co dzieje się na rynku, potrafi przewidywać, podąża za nowinkami, które mogłyby korzystnie wpłynąć na poprawę produktywności. Dobry przedsiębiorca potrafi zarządzać finansami – kontroluje wpływy i wydatki. Do predyspozycji dobrego właściciela firmy należą zdolności organizacyjne na każdym polu prowadzenia działalności. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży dóbr czy oferowanych usług. Organizację firmy będzie skupiał wokół sfery marketingowej – to człowiek z wyobraźnią, który planuje i wdraża nowe pomysły usprawniające pracę. Z pewnością posiada zdolności przywódcze. Za takim człowiekiem pracownicy wskoczą w ogień. Na koniec dobry biznesmen to optymista. Wiele w naszym życiu zależy od nastawienia, od dążenia do celów, od chęci osiągnięcia wymarzonego sukcesu.

Zalety prowadzenia firmy

Każdy, kto czuje na sobie władzę szefa marzy o tym, by kiedyś, w przyszłości być szefem samym dla siebie. Część decyduje się na otworzenie własnej firmy, część zmaga się z tym marzeniem do emerytury. Jeśli posiada się rozwinięte zdolności analityczne warto spróbować. Po dogłębnej analizie rynku, stworzeniu biznes planu, opracowaniu strategii działania firmy można brać się do roboty. Największą zaletą z prowadzenia swojego biznesu jest wolność i niezależność. Dotyczy ona określania zasad panujących w firmie, możliwości dokonywania zmian i podejmowania wszelkich decyzji, władzy. Wolność tę równoważy odpowiedzialność. Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje, z którymi zawsze trzeba się liczyć. Kolejnym plusem jest praca na własne konto. Zarobione pieniądze są wkładem pracy i mogą stanowić wysoką kwotę, jeśli odnajdziemy się w roli własnego szefa i znamy się na wykonywanym fachu. Tworząc własną firmę decydujemy się zazwyczaj na pracę, którą traktować można jako pasję. Wówczas nie dość, że dąży się do rozwoju zawodowego, powiększa się umiejętności rozwija się zainteresowanie. Taka praca z pewnością daje ogromną satysfakcję oraz motywuje do nieustannej pracy nad sobą. Przy prowadzeniu własnej firmy ma się gwarancję zatrudnienia. To daje poczucie bezpieczeństwa oraz ogranicza ryzyko utraty pracy zarobkowej.

Ryzyko prowadzenia własnej firmy

Polskie realia dotyczące rynku pracy często wymuszają podjęcie decyzji o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Wielu przedsiębiorców osiągnęło sukces, ich firmy dobrze prosperują, przynoszą zyski. Lecz wielu poniosło klęskę. Dlaczego tak się stało? Głównym powodem jest nieznajomość rynku, danej branży, potrzeb klientów grupy docelowej. Często przyczyną niepowodzenia jest nieprzemyślany pomysł na firmę, niedopasowana oferta do aktualnych oczekiwań konsumentów, kiepski biznes plan. Wielkim ryzykiem są inwestycje, które z założenia powinny przynieść korzyść oraz pomnożyć zyski. Przy prowadzeniu firmy nie należy kierować się przeczuciem lecz znajomością konsekwencji. Biznes jest zawsze czystą kalkulacją, gdzie albo jest się pod kreską albo nad. Aby wystartować z firmą należy dobrze przeanalizować rynek, jego potrzeby, nasycenie. Jeśli w miejscu, w którym chcemy otworzyć firmę a o podobnym profilu istnieje już znaczna ilość takich firm nie warto ryzykować chyba, że ma się do dyspozycji najnowsze technologię lub/i świetną ofertę, przebijającą konkurencję. Wielkie ryzyko w prowadzeniu własnej firmy stanowi nieodpowiedni dobór pracowników. Zatrudnienie dobrego profesjonalisty jest zadaniem nad wyraz trudnym. Pracodawca musi wykazać się wytrwałością oraz wiarą, że w końcu dopnie swego i znajdzie właściwą osobę.

Designed by